איתור תחום התנדבות

תקנון אתר של"מ (שרות לאומי למבוגר)

תקנון - תנאי השימוש באתר תנועת של"מ

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר . www.shallem.org.il 


האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והדברים מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין בעלי ומנהלי האתר shallem.org.il  לבין הגולשים/ות בו, ובכפוף לכלליו של תקנון זה ניתן לעיין בשירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, ולקבל מידע ו/או תכנים בנושאים מסוגים שונים (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה:

 "האתר" -  www.shallem.org.il, אתר אינטרנט של תנועת של"מ המכיל מידע כולל ומגוון בתחום החברתי – התנדבותי ומופעל על ידי תנועת של"מ.

"תנועת של"מ" – שירות לאומי למבוגר , תנועה עממית להתנדבות. במסגרת תקנון זה המושג "תנועת של"מ" מתייחס למנהלי התנועה, עובדיה, חברי הועד המנהל, מנהלי האתר, מתנדביה, וכל מי הפועל מטעמה.

"המידע"- כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה, ובכלל זה - כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, צילומים ,אודיו, ווידאו - לרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

"גולש\ת  - משתמש\ת"- כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או גורם אשר נכנס לאתר ועושה שימוש בו כגולש קבוע או מזדמן.

השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שיפורטו להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר shallem.org.il ו/או בתכניו לכל מטרה שהיא.

תנועת של"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את הגולשים מרגע פרסומם באתר.

 

תנאי השימוש באתר :

1.   האתר  נועד לשימוש אישי בלבד ובשום מקרה ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, המידע הנמסר באתר זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או חלקים ממנו, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

 

2.   מלוא הזכויות על המידע המתפרסם באתר, העיצוב, מאגרי הנתונים, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד - שייכים  לאתר.

3.   אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהנהלת תנועת של"מ.

4.    האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר.

5.  הנהלת תנועת של"מ רשאית לסגור את האתר  או לשנות את מבנהו ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, מעת לעת,  וזאת ללא צורך להודיע  על כך מראש.

6.   תנועת של"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו וללא הפרעות והפסקות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, ומפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.  תנועת של"מ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לגולשים ו\או לרכושם עקב כך.

7.      השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.