תנועת שלמ

נהלי מרכז קהילתי חלק ב'

     

להורדת הטופס  - לחץ כאן ( הטופס אינו נגיש המידע מוקלד ) 


 

 

  1.3.3. שני סוגי האיסורים האמורים חלים במוסדות (כהגדרתם בחוק) בהם שוהים, בין היתר, קטינים או אנשים בעלי מוגבלות
                   שכלית או התפתחותית או חסרי ישע.

          1.3.4. כן קובע החוק איסור על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסקתו לפי החוק.
                    איסור זה אינו חל בשלב זה על נשים.

          1.3.5. אישור ממשטרת ישראל לא יינתן למי שהורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק, וחלפו פחות משנה ממועד ההרשעה או חלפו פחות משנה
          ממועד שחרורו מבית הסוהר בגין אותה עבירה.

          1.3.6. יש לציין כי שני סוגי האיסורים, חלים גם על אדם המתנדב במוסד.

    1.4. הנוהל חל על מתנדבים במרכזים הקהילתיים כהגדרתם בנוהל זה.

 

2. הגדרות

   2.1. מוסד - כל אחד מאלה: גן ילדים, בית ספר יסודי/ חטיבת ביניים/ על יסודי, מתנ"ס, מרכז קהילתי, ספרייה ציבורית, מועדון, מועדונית.

   2.2. מתנדב – גבר הרשום כמתנדב במרכז הקהילתי, פועל כמתנדב במוסד ומסייע לילדים ו/או בני נוער, לרבות בעלי צרכים מיוחדים, באחד מתחומי
           הפעילות כהגדרתם בנוהל זה להלן.

   2.3. תחום פעילות – כל אחת מהפעילויות המתבצעת על ידי מתנדב וכרוכה במפגש ישיר עם ילדים ובני נוער, לרבות בעלי צרכים
           מיוחדים, במסגרת אחד מהמוסדות המוגדרים לעיל.

   2.4. רכז/ת – כל אחד/ת מבעלי/ות התפקידים שלהלן בכל אחד מהיישובים שבהם פועלים המתנדבים: רכז/ת מתנדבים, רכז של"מ יישובי/ת ,
                    רכז/ת של"מ בחינוך, רכז/ת תכנית  "זהב בגן"/ "קריאה בהנאה"/ "אנגלית מדוברת"/ "מעורבים בלב העניין", וכן רכז/ת ביישוב
                    של כל תכנית עתידית שתפותח במסגרת של"מ בחינוך.

   2.5. מעסיק – מנהל /ת מוסד/ מורשה חתימה מטעמו/ה או המרכז הקהילתי ,תנועת של"מ/ מורשה חתימה מוסמך מטעמה.

   2.6. טופס בקשה לקבלת אישור משטרה - הטופס המצ"ב כנספח לנוהל זה.

   2.7. אישור משטרה – אישור על היעדר רישום עבירות מין הניתן למתנדב על ידי המשטרה על בסיס טופס הבקשה לקבלת אישור משטרה, שמולא, נחתם והוגש כנדרש.

 

3. המטרה

מטרת הנוהל היא להגדיר את התהליך ,השיטה והאחריות לקבלת אישור משטרה ולקיום של אישור משטרה בר תוקף.

 

4. אחריות

    4.1. מנהל המרכז הקהילתי: אחראי לוודא שחברי הצוות כולל רכז של"מ מכירים היטב את הנוהל הזה ופועלים בהתאם. 

    4.2. רכז/ת (כהגדרתו/ה בסעיף 2.4 לעיל) אחראי:

           4.2.1. עבור כל מתנדב חדש לפעול ולוודא כי:

                    4.2.1.1. יוגש למשטרה טופס בקשה לקבלת אישור משטרה, לאחר שמולא ונחתם כנדרש על פי נוהל זה.

                    4.2.1.2. שיהיה בידו/ה ובידי המעסיק אישור משטרה כנדרש על פי החוק, וזאת עוד לפני תחילת עבודתו של המתנדב במוסד.

           4.2.2. עבור כל מתנדב ותיק - יבוצע מחדש אחת לשנה ( מיום תחילת עבודת המתנדב במוסד) תהליך

                    הגשת בקשה וקבלת אישור משטרה בהתאם.

           4.2.3. עבור כל מתנדב הפועל ביותר ממוסד אחד - שיהיה בידו/ה אישור משטרה נפרד ובר תוקף להעסקתו בכל אחד מהמוסדות.

           4.2.4. לבצע בקרה על קיום אישורי משטרה תקפים ולהחזיק ברשותו רישום מלא ועדכני של מועדי קבלה
                     ומועדי חידוש אישורי משטרה עבור  כל אחד מהמתנדבים שבאחריותו.


    4.3. מתנדב אחראי


           4.3.1. לקבל, אם באמצעות הרכז/ת הנוגע/ת ואם בעצמו, אישור משטרה לצורך העסקתו כמתנדב

                     בכל אחד מהמוסדות ,שבהם הוא פועל.

           4.3.2. לפעול ולוודא, אם באמצעות הרכז/ת הנוגע/ת ואם בעצמו, שאחת לשנה ( מיום תחילת עבודתו כמתנדב)
                     יחודש עבורו אישור משטרה.

השיטה

     4.4. הגשת בקשה לקבלת אישור משטרה 

            4.4.1. עבור כל מתנדב יש למלא בנפרד את טופס הבקשה, המצ"ב כנספח , על שני חלקיו:


                     4.4.1.1. "טופס1 – בקשת בגיר לקבל אישור משטרה" ( להלן "טופס 1")

                     4.4.1.2. "טופס 2 – תעודת מוסד".(להלן "טופס 2").

            4.4.2. עבור מתנדב שפועל ביותר ממוסד אחד, יש למלא בקשה נפרדת לכל מוסד.

            4.4.3. יש להקפיד:

                     4.4.3.1. למלא את כל הפרטים של המתנדב, הן בטופס 1 והן בטופס 2,
                                 ולצרף צילום של תעודת הזהות שלו.

                     4.4.3.2. למלא בטופס 1 את כל הפרטים של הרכז/ת ,כמיופה כח, כולל חתימה.

                     4.4.3.3. למלא את כל הפרטים של המוסד בטופס 2 .

                     4.4.3.4. למלא בטופס 2 את כל הפרטים של המעסיק (מנהל המוסד/ מורשה חתימה מטעמו, או
                                  מורשה חתימה מטעם תנועת של"מ), כולל חתימה וחותמת.

            4.4.4. טופס הבקשה, שמולא ונחתם כאמור בסעיף 5.1.3 לעייל, בצירוף צילום ת.ז המתנדב, יוגש
                      למשטרה בתחנת משטרה קרובה, וזאת לפני תחילת עבודת המתנדב במוסד ( עבור מתנדב חדש) או
                      לפני המועד הנדרש לחידוש אישור המשטרה ( עבור מתנדב ותיק).


   4.5. קבלת אישור משטרה 

         
4.5.1. אישור המשטרה על היעדר רישום עבירות מין עבור המתנדב יינתן באמצעות חתימה וחותמת של

                   בעל התפקיד המוסמך בתחנת המשטרה על גבי טופס הבקשה.

   4.6. מעקב ובקרה

         
4.6.1. בכל יישוב, שבו פועלים מתנדבים כהגדרתם בנוהל זה, תתקיים בקרה מסודרת ושוטפת על קיום

                   אישורי משטרה תקפים , לרבות רישום מלא ועדכני של מועדי קבלה ומועדי חידוש אישורי
                   משטרה עבור כל אחד מהמתנדבים שבאחריותו.

 טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה 

 

טופס 2

תעודת מוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכון שירות לקטינים, התשס"א – 2001

(להלן – החוק)

שם המוסד 1 ___________________ סוג המוסד 2___________________

 

מספר רישום 3__________________ מען המוסד 1 __________________
מיקוד ____________________ טלפון __________________________
אני הח"מ _____________ _________________ _______________
שפ פרטי שם משפחה תעודת זהות
מנהל המוסד 4 _________________ / מנהל התאגיד __________________
שם המשרד הממשלתי שם רשות מיקומית
מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בעניין העסקתו במוסד של:
___________ __________________ _______________
שם פרטי שם משפחה ת.ז.
אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.
_________________ ___________________
תאריך חתימה
1. אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.
2. נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:
בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה, או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
3. אם התאגיד רשום על פי חוק.
4. נא מלא את האפשרות המתאימה מהבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.